Privātuma politika

SIA BURNICKIS (turpmāk tekstā – “mēs”, “mums” un “mūsu”) apņemas aizsargāt katra indivīda privātumu, kurš izmanto mūsu pakalpojumus, apmeklē mūsu mājaslapu un sazinās ar mums.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu personisko informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citu piemērojamo likumdošanu, kas laiku pa laikam tiek grozīta.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA BURNICKIS, reģ. Nr.: 40203192231, juridiskā adrese: Ieroču iela 2 – 1A, Rīga, LV-1013.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@bavaautoskola.lv

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – klientiem un citiem SIA BURNICKIS pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA BURNICKIS jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).

SIA BURNICKIS uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz SIA BURNICKIS atbalsta tālruni.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus ( SIA BURNICKIS interneta mājaslapā, klientu sistēmā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA BURNICKIS.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA BURNICKIS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai:

klienta identificēšanai;

līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

pakalpojumu uzstādīšanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

garantijas saistību izpildei;

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

klientu apkalpošanai;

iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

norēķinu administrēšanai;

mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

statistikas datu uzturēšanai un analīzei;

plānošanai un uzskaitei;

efektivitātes mērīšanai;

datu kvalitātes nodrošināšanai;

atskaišu sagatavošanai;

klientu aptauju veikšanai;

riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA BURNICKIS.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA BURNICKIS apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Area IT saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu.

leģitīmās interesēs – lai realizētu no Area IT un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Area IT leģitīmās intereses, datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu SIA BURNICKIS nodarbināto personu un klientu fizisko un īpašuma drošību.

SIA BURNICKIS leģitīmās intereses ir:

veikt komercdarbību;

pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

nodrošināt līguma saistību izpildi;

saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz atbalsta tālruni, interneta mājaslapā un klientu sistēmā;

analizēt SIA BURNICKIS mājaslapu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

veikt darbības klientu noturēšanai;

izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

reklamēt savus pakalpojumus;

nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

uzraudzīt pakalpojumu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu, novērst krāpniecību;

nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

administrēt maksājumus;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu aizsardzība

SIA BURNICKIS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Lai to nodrošinātu, SIA BURNICKIS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA BURNICKIS neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA BURNICKIS leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Area IT leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA BURNICKIS glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);

dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA BURNICKIS vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

Sarunas ar klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz Area IT leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

Saziņa ar klientu

SIA BURNICKIS veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju – e-pasta adresi, telefona numuru, pasta adresi.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA BURNICKIS veic uz noslēgtā līguma pamata.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA BURNICKIS mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

SIA BURNICKIS mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA BURNICKIS nenes atbildību.


Citi noteikumi

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA BURNICKIS patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā.

Ja turpināsiet lietot SIA BURNICKIS mājaslapu pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.